Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

İzcilik Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
İzciliğin Tanımı : Çocuk ve genci tam anlamıyla topluma yararlı, insanları seven, onlara yardım eden, doğayı ve çevreyi koruyan, vatanına yararlı, iyi bir insan olma sanatıdır.
İzcilik Nedir ? İzcilik, gönüllü, uluslararası, üniformalı bir gençlik faaliyetidir. Çeşitli yaş gruplarındaki çocukların ve gençlerin zihinsel, bedensel, sosyal, ve ruhsal gelişmelerine katkıda bulunan, yapıcı, yaratıcı yeteneklerinin geliştirilmesi için gerekli çabaları içeren, onları ülke kalkınmasının temeli olan bilgi ve becerilerle donatmayı hedef alan, demokratik kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlayan, ulusal ve uluslararası tüm gençliği bünyesinde toplayan bir eğitim aracıdır. Bu özellikleri ile izcilik, öğretim olmaktan çok uygulamalı bilgi ve beceri kazandıran eğitim karakterinde bir faaliyettir. İzcilik 7 ve daha yukarı yaşlardaki çocuk ve genç insanlara karakter gelişimi, yurttaşlık eğitimi, kişisel sağlamlık veren, bilgi, beceri ve davranış açısından onları besleyen bir gençlik faaliyetidir. Kişinin eğitimi, bedenen ve fikren olduğu kadar ahlaken de büyük önem taşır. Bu nedenle de izcilik ahlak eğitiminin aktif bir metodu olarak kabul edilir. İzcilik, çocuk ve gencin grup içinde ve bizzat tabiatın kucağında eğitilmesiyle karakter, beceri, sağlık, mukavemet, secaret gibi konularda daha iyi ve daha çabuk eğitilebilecekleri fikrinden doğmuştur. İzcilik iyi yurttaş yetiştirmeyi amaçladığından milli, iyi insan yetiştirmeyi amaçladığından ise evrensel bir olaydır. İzcilik, milliyet, ırk, din ve dil ayrımı olmaksızın herkese açık, gönüllü, politik olmayan eğitimsel bir gençlik hareketidir.

İzciliğin Önemi


1- Dünyanın En Büyük Organizasyonlarından Biridir: Bugün Dünya'da 137 teşkilatta 20 milyona yakın izci vardır. Günden güne genişlemekte olan bu organizasyon üyeleri arasında sağlam bir dayanışma vardır. Bu dayanışmanın temelinde, başlangıcından bu yana değişmemiş olan izciliğin temel prensipleri yatmaktadır. Bu temel prensipler, sağlam bir kumaşın lifleri gibi izciliği sürekli ayakta ve canlı tutmaktadır.
2- Milli ve Milletlerarası Bir Harekettir: İzcilik hem milli hem de milletlerarası bir harekettir. İzciliğin temel prensiplerine bağlı kalmak şartıyla her ülke kendi şartları ve kültürleri doğrultusunda, izcilik faaliyetleri yapmaktadırlar.
3- Politik Olmayan Bir Harekettir: İzcilik, politika ile uğraşmaz, yani politik parti sistemlerinde olduğu gibi politikanın esasını teşkil eden iktidar için uğraşan bir organizasyon değildir. Politikadan uzak olma hususu, tüm milli teşkilatlardan özellikle istenir ve beklenir. Anka bu durum, izcilerin yaşadıkları ülkenin politik realitelerinden tamamen uzak olduğu anlamına gelmez. Her şeyden önce izcilik, iyi vatandaş yetiştirmeyi amaçlayan bir harekettir. Bu yurttaşlık eğitimi ise o ülkenin politik realiteleri hakkında bilgi sahibi olmadan yapılamaz. İzcilik organizasyonları bu durumun bilincindedir.
4- Irk ve Din Ayrımı Gözetmez: İzcilik, herkese açık bir harekettir. Her izci mutlaka bir dinin mensubudur. Hiçbir izci, şu ya da bu din konusunda zorlanmaz. İzcilik için önemli olan bir dinin mensubu olmaktır. Her renk ve ırktan, her dinden izciler, bu teşkilatın çatısı altındadır.
5- Gençlik Hareketidir: İzcilik bir gençlik hareketidir. Daha doğrusu çocuk ve gençlere hitap eder. İzcilik hareketi içine girmiş herkes bu ruhu aldıktan sonra ölünceye kadar onu yaşatır. Ülkemizde izcilik faaliyetleri üç kademede yapılmaktadır:
7-11 yaş grubu için küçük izci (Eski adı Yavrukurt),
12-15 yaş grubu için izci,
16-20 yaş grubu için ergin izci çalışmaları diğer ülkelerde de benzer uygulamalar yapılmaktadır.
20 yaşından sonra izci lideri olarak hizmet vermek mümkündür. Lider olarak görev almayanlar ise yukarıda değinildiği gibi izcilik ruhunu hayat boyu devam ettirirler.
6- Gönüllü Bir Harekettir: İzciler gönüllüdür. Dünya'nın hiçbir yerinde kimse izciliğe katılması için zorlanmaz. Gönüllü bir faaliyet olmasına rağmen bu kadar büyük bir kitle neden izciliğe büyük bir heyecanla katılmamaktadır? Gönüllüler, herhangi bir organizasyona ancak kendilerini cezbeden birşey olduğu takdirde rağbet ederler. Liderler de gönüllüdür. Deneyimlerini ve bilgilerini gençlerin hizmetine sunmaktan son derece mutlu olmaktadırlar. Onlar izcilere emretmek yerine rehberlik yapmayı, onları dinlemeyi tercih eder, böylece onların gerçek dünyası ile buluşmayı arzu ederler.
7- İyi Bir Eğitim Aracıdır: İzciler, oluşturdukları küçük gruplar içinde (oba), liderlerinin rehberliğinde, kendilerinin de katkıları ile hazırlanan, gelişmelere uygun programlar doğrultusunda, genellikle açık hava faaliyetleri ile bilhassa izcilik temel prensipleri doğrultusunda faaliyete katılırlar. İzciler bu faaliyetlerle iyi bir kişilik, sağlıklı bir bünye, bilgi ve beceri kazanırlar. Yetenekleri gelişir, davranışları gelişir ve değişir, bilgi ve beceri kazanır. Bu eğitimi oyun ve eğlence esprisi içerisinde kazanırlar. İzciler amaca bizzat yaparak, yaşayarak ulaşırlar.
İzcilik Öğrenilmez Yaşanır : Yukarıda da açıklandığı gibi izciler, kendilerini yetiştirmek için yapılacak aktiviteleri büyük oranda kendileri organize ederler. Liderler sadece onlara rehberlik ederler. Kısacası izciler, hem planlayıcı hem de uygulayıcıdırlar. Sistemin yapısı gereği onlar, bu işi büyük bir zevkle yapmaktadırlar. Böyle olmasa herhalde bugün pek çok ülkede milyonlarca izcinin aynı amaç etrafında toplanması mümkün olmazdı.

İzciliğin Temel İlkeleri


İzcilik; izcilik çalışması içindeki tüm etkinlikleri belirleyen bazı ilkelere dayanmaktadır. Bu ilkeler Dünya izcilik Teşkilatı tarafından şöylece belirlenmiştir:
1. Tanrıya ve vatana karşı görevler, bu sözcükler belli bir dinin gerektirdiği bir deyiş değil, evrensel bir gücün kaynağı olan yaşamın, ruhsal değerlerinin ortaya çıkarttığı bir zorunluluktur.
2. Başkalarına karşı görevler, izcilik tek başına var olmak demek değildir. izcilik doğası gereği katılmayı, birleşmeyi gerektiren bir toplumsal etkinliktir.
3. Kendine karşı görevler, sorumluluk alan, ölçülü kendini anlamış bireyde insanlık duygusunu harekete geçirir.
4. İzcilik hem söz, hem de türeyi içerir. Her üyesi bunu incelemeli ve kişisel olarak bağlılık duymalıdır.
5. İzcilik din - dil - ırk - soy farkı gözetmeksizin o toplumun tüm üyelerine her yerde rehberlik eden, ilkeleri, amacı ve metodu olan bir etkinliktir.
6. İzcilik gönüllülük ister, hiç kimse izciliğe katılması için zorlanamaz.
7. İzcilik politikadan uzak eğitici bir olgudur, hiç bir siyasi partiyi ya da kurumu temsil etmez, edemez. izcilik ancak toplumuna ve ulusuna yapıcı bir yardım biçimi olabilir.
8. İzcilik demokratik bir yapıya sahiptir.
9. İzcilik emir vermekten çok dinlemek, rehberlik etmek, henüz olgulaşmamış gencin gerçek dünyasına saygı duymaktır.
10. İzcilik, kişinin inandığı ve topluma karşı sorumluluk duygularını geliştirmesinin öğrenildiği bir yaşam biçimidir.
11. İzcilik bağımsız olmayı öğretir.
12. İzcilik informal bir eğitimdir.
13. İzcilik oba sistemini kullanır, obalar engelleri yenmede kişinin içindeki kıvılcımı yok edebilecek zararlı etkenleri ortadan kaldırmada bir güvencedir. Oba aynı zamanda sayısal bir güvence demektir. Karışıklığı önler, demokrasiyi güçlendirir.
14. İzcilik gencin içinde bulunduğu topluma yararlı, aktif ve sorumluluk taşıyan gençler olarak yetişmeyi vurgular ve bunda da önemli bir rol oynar.
15. İzcilik gencin kendini tanımasına yardımcı olur.
16. İzcilik aktiftir; toplumda, ulusunda veya uluslararası topluluklarda etkin olmayı öğretir.
17. İzcilik doğa ile bütünleşmeyi sağlar.
18. İzci lideri açık fikirlidir, hayal gücünün kullanımını teşvik eder.
19. İzcilik değişkendir, asla uzun süreli olarak hareketsiz kalmaz. izciler hareket ederler. Aktiftirler, izciler izleyici değillerdir.
20. İzcilik dünyanın her yerinde içinde bulunduğu toplumun koşullarına göre gelişen ve toplumun gereksinimlerine göre hizmet veren bir olgudur.

İzciliğin Tarihçesi


İzcilik dünyada ilk defa 1907 yılında Britanya ordusundan emekli olan korgeneral Robert Baden-Powel tarafından kurulmuştur. Baden-Powel'in 1908 yılında yazdığı Erkek Çocuklar İçin İzcilik kitabı bütün dünyada büyük bir ilgiyle karşılandı ve izciliğin temelini oluşturdu. 1920 yılında İsviçre'nin Cenevre kentinde World Organization of the Scout Movement (Dünya İzcilik Örgütü), 1928 yılında ise World Association of Girl Guides and Girl Scouts (Dünya Kız İzcileri Derneği) İngiltere'nin Londra kentinde kuruldu. Baden-Powel 8 Ocak 1941'de öldüğünde izcilik Türkiye dahil birçok dünya ülkesine yayılmıştı.

Türkiye'deki izciliğin tarihi ise 1910 yıllarına kadar uzanmaktadır. İlk önceleri İstanbul Lisesi' nde Ahmet Robenson önderliğinde başlayan izcilik daha sonra Edirne İttihat Mektebi, Manastır Öğretmen Okulu ve Galatasaray Lisesi, Darrüşşafaka gibi kurumlarda Türkiye'de de hızla yayılmıştır. Dünya Savaşı yıllarında aksayan izcilik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de katkılarıyla Cumhuriyet döneminde tekrar hız kazanmıştır. Cumhuriyet döneminde izcilik, teşkilatlanma açısından Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı, sonraları da Gençlik Spor ve Milli Eğitim Bakanlıkları bünyelerinde ayrı ayrı yürütüldü. Günümüzde Türkiye'deki izcilik, Milli Eğitim Bakanlığı Okuliçi Beden Eğitimi spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu 1992 tarafından yürütülmektedir.14 Eylül 2011 günü Kanun Hükmünde kararname (Bakanlar Kurulu Kararı: 25/8/2011-2011/652 Resmî Gazete : 14.09.2011/28054) ile Milli Eğitim Bakanlığı İzciliği Kapatılmış olup Türkiye İzcilik (4) ayrı teşkilat olarak izcilik çalışmaları sürdürülmektedir.
1-Türkiye İzcilik Federasyonunun 46 ilde faaliyet göstermekdedir İzci sayısı 37.508 civarındadır.Federasyon Başkanı HASAN DİNÇER SUBAŞI dır.
2-Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerine devam eden okul izci grubları da 81 ilde izcilik çalışmalarına devam etmektedir.80.000 civarında izcisi bulunmaktadır; ve Türkiye de ki en büyük yapıya sahiptir.(Bakanlar Kurulu Kararı: 25/8/2011-2011/652 Resmî Gazete : 14.09.2011/28054) ile Milli Eğitim Bakanlığı İzciliği Kapatılmıştır)
3-Türkiye Kız izciler derneği ise faaliyetlerine TİF den bagımsız Ankarada 1 grup olarak devam etmektedir.İzci sayısı bilinmiyor
4-İzci dernekleri Federasyonu ise TİF den bagımsız 5 ilde faaliyet göstermek de izci sayısı bilinmiyor. Adını Kapodakya İzci Dernekleri Federasyonu olarak değiştirmiştir.
5-İzci Gönüllüleri derneği TİF den bagımsız 2 ilde faaliyetlerine devam etmektedir.İzci sayısı bilinmiyor
Dünya İzcilik Teşkilatı (wosm) ve Kız İzciler Teşkilatı (WAGGGS) Türkiye İzcilik Federasyonunu tanımaktadır.

İzci Andı

Tanrıya ve vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine ant içerim.

İzci Türesi

İzcilik selamı İzci, sözünün eridir. Şeref ve haysiyetini her şeyin üstünde tutar.
İzci, yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine sadıktır.
İzci, başkalarına yardımcı ve yararlı olur.
İzci, herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşidir.
İzci, herkese karşı naziktir.
İzci, bitki ve hayvanları sever ve korur.
İzci, büyüklerinin sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur.
İzci, cesurdur, her türlü şartlar altında neşeli ve güler yüzlüdür.
İzci, tutumludur.
İzci, fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.

İzcilik ve Metot

And ve türe,
Oba sistemi,
Aşama sistemi (Bireye yönelik kişisel gelişim programı),
Açık hava,
Yaparak, yaşayarak öğrenme,
Sembolik çerçeve,
Yetişkin desteğidir,
Topluma hizmet.

İzci Parolaları

İzci basamaklarına göre belirlenmiş izci parolaları şunlardır.
Yavrukurt parolası : Yavrukurt çok çalışır.
İzci parolası : İzci daima hazırdır.
Ergin izci parolası : Ergin izci topluma hizmet eder.
Türe: Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından telâffuz edilmiş ve "ilke" kelimesine karşılık olan bir kelimedir. İzciler tarafından o zamandan beri kesintisiz olarak kullanılmıştır. Töre kelimesi ile ilgisi yoktur.

İzci Selamının Anlamı

İşaret Parmağı: Tanrıya ve vatanıma karşı görevlerimi yerine getirmek.
Orta Parmak: İzcilik türesine uymak.
Yüzük Parmağı: Başkalarına her zaman yardımda bulunmak.
Serçe Parmak: Küçüğün büyüğe saygısı.
Baş Parmak: Büyüğün küçüğü sevip koruması.
Baş Parmağın, Serçe Parmağın üstüne konulduğunda oluşan ovallik: Tüm Dünya izcilerinin kardeşliği.

İzcilik Nedir Farklı kaynaktan..


İzcilik, gönüllü, uluslararası, üniformalı, çeşitli yaş gruplarındaki gençlerin zihinsel, fiziksel, ruhsal, sosyal, duygusal ve karakter gelişimine katkıda bulunan bir gençlik faaliyetidir.

İzcilik, milliyet, ırk, din ve dil ayrımı olmaksızın herkese açık, gönüllü, politik olmayan eğitimsel bir gençlik hareketidir. İzcilik, çocuk ve gençleri mevcut özellikleri ile bir bütün olarak ele alan, ruh ve beden sağlıklarını geliştiren, onların boş zamanlarını bir program çerçevesinde değerlendirilmesini sağlayan bir eğitim aracıdır. Bu özellikleri ile izcilik, öğretim olmaktan çok uygulamalı bilgi ve beceri kazandıran eğitim karakterinde bir faaliyetidir. Bu nedenle de izcilik tüm dünyada okul dışı bir faaliyet olarak değerlendirilmiş ve okul dışı izcilik organizasyonları kurulmuştur.

İzcilik, çocuk ve gencin grup içinde ve bizzat tabiatın kucağında eğitilmesiyle karakter, beceri, sağlık, mukavemet, cesaret vs. konularda daha iyi ve daha çabuk eğitilebilecekleri fikrinden doğmuştur.

Kişinin eğitimi, bedenen ve fikren olduğu kadar ahlaken de büyük önem taşır. Bu nedenle de izcilik ahlak eğitiminde aktif bir metod olarak kabul edilir. İzcilik iyi yurttaş yetiştirmeyi amaçladığından Milli, iyi insan yetiştirmeyi amaçladığından ise evrensel bir olaydır.

İZCİLİK VE SEN

Bu tanımlardan sonra; bir izci olarak sen okul dışında izcilikten, izci olmaktan, yürüyüşe çıkmaktan, en iyi arkadaşlarınla birlikte kamp yapmaktan, yüzmekten, dalmaktan, balta kullanmaktan, doğada iz takip etmekten, kamp ateşinin alevlerini seyredip geleceğini düşünmekten çok hoşlanacaksın.

Ormanda sessizce yürümeyi, görünmeden hayvanları izlemeyi, kuşların ötüşlerini taklit ederek onları çağırmayı öğrenecek ve bütün bunları eğlenceli bulacaksın. Arazide yolunu harita ve pusula yardımı ile bulmak, acıktığın zaman kendi yemeğini yapabilmek, yıldızların altında veda, bir çadırda uyumak sana zevk verecek. İzcilikte doğa ile başbaşa ve uyum içinde yaşayabilen bir insan haline geleceksin.

Bununla beraber, izcilik açık havada eğlenmekten, yürüyüşlere çıkmaktan ve kampçılıktan çok daha fazla bir anlam taşır. İzcilik bir yaşam biçimidir. İzcilik sorumluluk sahibi bir insan olarak yetişmek, başkalarına yardımcı olmayı öğrenmektir. İzci Andı ve Türesi sana iyi bir vatandaş, iyi bir insan olabilmen için rehberlik edecek. And ve Türe sana, izciden beklenenleri anlatır, görevlerini belirtir. İzci parolası "DAİMA HAZIR"dır. İzciliğin sloganı "HER GÜN EN AZ BIR İYİLİK" yapmaktır. Parola ve slogan ikisi birlikte senin yardım etme arzunu ve yeteneğini gösterir.

Bir izci olarak yaşamak seni güçlendirecek ve kendine güvenini artıracak. izcilikte ilerlerken sana yardımcı olacak, izcilik becerilerini öğrenmenin yanı sıra liderlik becerilerini de geliştireceksin. İzcilik seni hayatının gelecek aşamalarına hazırlayarak, hem bedenen ve de fikren çağdaş bir insan olmanı sağlayacaktır.

Haydi katıl bize, katıl İzcilik Hareketine. Obanda ve ünitende yaşamının en güzel günlerinden bazılarını geçireceksin. İzcilik, tüm izciler için bir yaşam biçimi çoğu, izci için ise aynı zamanda en sevdikleri spordur. Aslında izcilik, kamp yapma, yürüyüş, yüzme, oryantasyon ve daha pek çok spor dalının bir araya gelmesidir .

İzcilik eğitimin sırasında farklı etkinlik ve beceriler için farklı işaretler kazanacak ve bunları gururla üniformanda taşıyacaksın.

"Her şey izcilik için ve her şey izciliğin içinde"dir.

BİR İZCİ OLARAK YAŞAMIN

Bugün genç olan sen, yarın yetişkin bir insan olacaksın. İyi karakterli, bedenen güçlü, akılca uyanık, ahlakça dürüst bir vatandaş olarak yetişmen hem kendin, hem yurdun için çok önemli.
İzcilik sana, iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak yetişmen için yardımcı olacak ve yeni dostlar edinmen, eğlenmen için fırsatlar sunacaktır.

İzcilik Resimleri

 • 0
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 2 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 0
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 2 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 0
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 2 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

İzcilik Sunumları

İzcilik Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

İzcilik Ek Bilgileri

 • 0
  2 yıl önce

  İzcilik Nedir?
  İzci olma durumu veya izcinin yaptığı iş


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Sponsorlu Bağlantılar
Yazı İşlemleri
İlgili Yazılar
01 | İzcilik
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin